Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

- Statut

Czcionka:

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII SZCZEKOCIN I OKOLIC

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII SZCZEKOCIN I OKOLIC.”

 

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§3

Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Szczekociny.

 

§4

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

 

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści związanych z nimi czynów cywilno – prawnych.

 

§7

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony

 

§8

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, symboli organizacyjnych oraz legitymacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania

 

§9

Celem Stowarzyszenia jest badanie i promocja historii Szczekocin i okolic, a także podnoszenie wśród społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej wiedzy o przeszłości Szczekocin i okolic, a także budowanie tożsamości z małą ojczyzną.

 

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

1. Poszukiwanie i gromadzenie pamiątek, przedmiotów i informacji o charakterze historycznym.

2. Organizowanie wystaw, sympozjów, sesji popularno – naukowych, oraz wycieczek i rajdów.

3. Inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią Szczekocin i okolic.

4. Wydawanie własnych publikacji oraz współpraca z publikatorami w zakresie propagowania wiedzy o przeszłości Szczekocin i okolic.

5. Współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, oraz organizacjami działającymi na rzecz nauki, kultury, ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

6. Promowanie historii wśród młodzieży.

7. Dążenie do utworzenia Izby Pamięci.

 

Rozdział III

Członkowie, prawa i obowiązki

 

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym także osoby małoletnie zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

3. Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

4. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały zarządu, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

 

§12

1.Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia.

b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia

c) opłacać regularnie składki członkowskie

2.Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do organów stowarzyszenia

b) korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów.

c) nosić odznakę Stowarzyszenia.

3.Członek małoletni ma bierne i czynne prawo wyborcze, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

 

§13

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, które deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia, m.in. przez wnoszenie kwot pieniężnych – składek, bądź wkładów pieniężnych, lub usług i wartości prawnych

2.Człnkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji pisemnej.

3.Członek wspierający jest zobowiązany:

a) Wspomagać Stowarzyszenie w realizacji statutowych celów

b) stosować się do postanowień statutu i regulaminów

c) uiszczać składki w zadeklarowanej wysokości

4.Członek wspierający ma prawo

a) poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu członków, ale bez prawa wyborczego

b) wysuwać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia, oraz oceniać jego działalność

 

§14

1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.

3. Osoby, którym nadano taką godność, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych, mają przywilej uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i innych Organów Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma takiego obowiązku.

4. Walne Zebranie Członków może ustanowić i przyznać inne wyróżnienia za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia

 

§15

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) Rozwiązania Stowarzyszenia

b) rezygnacji złożonej na piśmie

c) skreślenia przez Zarząd w przypadku nieusprawiedliwionego nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 2 lata, lub nie przestrzegania innych przepisów statutu, albo uchwał i postanowień Władz Stowarzyszenia

d) skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych

e) śmierć członka Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji

 

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków.

b) Zarząd.

c) Komisja Rewizyjna.

.2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§17

1.Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2.W walnym Zebraniu Członków może wziąć udział każdy zwyczajny i honorowy członek Stowarzyszenia, a ponadto członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3.Sprawozdawczo – wyborcze walne zebranie członków odbywa się raz na 4 lata.

4.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

5.Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków przekazuje się na 14 dni przed jego terminem, z podaniem porządku dziennego, czasu i miejsca

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek jednej trzeciej członków Stowarzyszenia, lub na wniosek komisji rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie późniejszym niż 6 tygodni od złożenia wniosku.

 

§18

Do kompetencji walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1.Uchwalanie zmian statutu, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków obejmujacego tryb i zasady wyborów władz Stowarzyszenia

2.Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym

3.Nadawanie godności członka honorowego

4.Ustalanie programów określajacych ogólne kierunki działalności, oraz szczegółowych planów działania Stowarzyszenia

5.Rozpatrywanie i Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej .

6.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7.Uchwalanie zmian regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej .

8.Rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia.

9.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§19

1. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego Zebrania, zastępcę i sekretarza.

2. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków nie może być członek Zarządu,ani Komisji Rewizyjnej.

3. Z Przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy członków.

5. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w II terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

 

§20

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i członkowie 1-3.

3. Prezes lub wiceprezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§21

Pierwsze posiedzenie Zarządu winno się odbyć nie później niż 14 dni od Walnego Zebrania Członków.

 

§22

1. Zarząd jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, kierując pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków:

a) decyduje o działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

b) zajmuje stanowiska wobec społecznie ważnych problemów,

c) określa gospodarkę Stowarzyszenia,

d) przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia i podejmuje uchwały o skreśleniu członków,

e) ustala wysokości składki członkowskiej,

f) czuwa nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia oraz wykonaniem uchwał, planów i wytycznych działalności Stowarzyszenia uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,

g) uchwala preliminarze budżetowe na każdy rok i sporządza roczne sprawozdania

h) przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie Członków i jego regulamin z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Stowarzyszenia,

i) podejmuje uchwały dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, przyjmuje darowizny, zapisy i dotacje

j) zaciąga zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia

k) przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,

l) decyduje o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji

m) powołuje komisje problemowe – określając ich skład, zakres uprawnień i zadań.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, z tym, że wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w indywidualnym trybie zbierania głosów. W takim przypadku uznaje się za podjętą uchwałę, jeżeli projekt uchwały został przedstawiony wszystkim członkom Zarządu i podpisany przez co najmniej połowę liczby członków Zarządu.

3. Zebrania Zarządu – przynajmniej raz w miesiącu – zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.

 

§23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej,

b) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych,

d) przygotowanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia, a zwłaszcza dokumentacji finansowej i składników majątkowych, w tym badanie legalności dowodów kasowo – finansowych. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują też gospodarkę finansową i rzeczową sekcji, kół i komisji problemowych.

2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej Zarządu Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.

3. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§24

1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji we władzach zarządzających sprawami Stowarzyszenia, w szczególności w Zarządzie.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami władz, o których jest mowa w ust. 8, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani w związku małżeńskim lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

 

§25

1. Skład władz Stowarzyszenia może być uzupełniony w drodze kooptacji. Zarząd i Komisja Rewizyjna – mogą dokooptować do swojego składu innego członka Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 50% liczby członków obowiązującej dla danej władzy.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§26

Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

a) dochody z wpisowego i składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia,

b) dotacje, zapisy, darowizny oraz składki publiczne,

c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

d) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§26a

1. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie na cele statutuwe.

2. Dochody osiągane przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie do realizacji jego celów statutowych zadań publicznych.

3. W Stowarzyszeniu zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związxani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jego celu statutowego,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzialania pełnomocnictw wymagane jest łączne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika albo osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§28

Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§29

Zmiany statutu uchwała Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§30

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne